आर सी टाइम्स साप्ताहिकको  सम्पादकीय नीति

 • विकास पत्रिकारि ताको  धर्मलाई आत्मसात गर्दै  विकासमूलक खबर पत्रिकाका रुपमा आर सी टाइम्सलाई प्रकाशन गरि ने  छ ।
 • विकासका आयामलाई टे वा दिने  कृषि, स्थानिय विकास, पूर्वाधार  विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, गरि बी निवार ण र  व्यक्तित्व विकास तथा उपभो क्ता चे तना विकासका सामाग्रीहरु समाचार का विषयवस् तु बनाइने  छन् ।
 • सके सम्म सकारात्त्मक प्रे र णात्मक पद्दतिको  मर्मलाई आत्मसात गर्दै  समाचार  विषय प्रस् तुत गरि ने  छ ।
 • ग्रामिण समृद्धी र  सकारात्मक रुपान्तरण क्षेत्रका समाचार  पाएसम्म प्राथमिक रुपमा प्रवाह गरि ने  छ ।
 • हरेक अंकमा कृषि, स्थानीय विकास, आर्थिक विकासका सामाग्रीलाई नियमितता दिदै कृषि, विकास र  आर्थिक विटहरु नियमित गरि ने  छ ।
 • विकासका आयामहरुसँग सन्दर्भ भएका विषय उठान गर्न आवश्यक हुने  सामग्री र  मुद्दालाई साताको  बहसका रुपमा प्रस् तुत गरि ने  छ ।
 • दलीय आस् थाको  र ाजनीति प्रे रि त गर्ने  सामाग्रीहरुलाई बे वास् ता गदैर्  साझा विकास र ाजनीतिलाई प्रो त्साहित गर्ने  र  खबर दार ी गर्ने  प्रस् तुतिलाई पं्राथमिकता दिइने  छ ।
 • कुनै  पनि दल विशेषको  निकटताका र ाजनीतिक समाचार सामग्री समावेश गरिने  छैन ।
 • कुनै  व्यक्ति विशे षको  र ाजनीतिक आस् था वा क्रियाकलाप पनि समाचार  यो ग्य बन्ने  छै नन् । तर  कुनै  विकास व्यवस् थापन क्रियाकलापको  समिक्षा गर्दा र ाजनीतिक पहिचान नखुलाईकन कुनै  सामाजिक अगुवा पात्रको  विकास चे तनामूलक क्रियाकलाप र  समिक्षालाई समावे श गर्न भने  सकिने छ ।
 • हिंसाका चित्रको  व्यापार  गर्ने  गिद्धे  चरि त्रलाई विकास पत्रकारि ताले  निरुत्साहित गर्नुपर्छ भन्ने  मान्यतालाई सम्मान गरि ने  छ र  हिंसा प्रे रि त हुने  तथा चर म निर ासा सृजना गर्ने  समाचार लाई ठाउँ दिइने  छै न ।
 • समाचार  प्रस् तुतिको  क्रममा सबै  पात्रलाई समान भाषिक मर्यादाको  नीति अपनाइने  छ र  दो श्रो  तहको  भाषिक मर्यादामा समाचार  सम्प्रे षण गरिनेछ ।
 • दुखद र  तनावी, मृत्यु, आत्महत्या, व्यभिचार का विषयमा मूल समाचार  दिइने  छैन ।
 • समाचार  प्रस्तुति र  सम्प्रेषणमा सर ो कार  पात्रहरुको  सामाजिक र ाजनीतिक पद र  हैसियतका आधार मा महत्व दिइने  छैन ।
 • विकास मुलक विषयको  महत्व र  प्रस् तुति महत्वका दृष्टिले  महत्वपूर्ण लाग्ने  विषय वा सन्दर्भलाई मात्र समाचारी य महत्व दिइने  छ ।
 • कसले  के  भन्यो  भन्नु भन्दा र ाम्रो  र  महत्वपूर्ण कुर ा कसले  भन्यो  भन्ने  विषय समाचार ीय महत्वको  मानिने  छ ।
 • र ाजनीति,जातीयता, खे लकुद र  मनो र ञ्जनमुलक सामग्रीलाई यस पत्रिकाले  महत्व दिने  छै न ।
 • विज्ञापन नीति – कृषि , ग्रामिण विकास र  जनता लक्षित विज्ञापनलाई प्रचलित मूल्यमा सहुलियत दिएर  प्रो त्साहित गरि ने  छ । – समवे दना, सूर्तिजन्य, मदिर ाजन्य विज्ञापनलाई ठाउँ दिइने  छै न । – र ाजनितिक दलीयता नखुलाइएका अवस् थामा मात्र बधाई, शुभकामना विज्ञापनलाई भने  समावे श गरि ने छ । – पहिलो  पृष्ठमा विज्ञापन राखिने  छैन । तर  सर कार ले  विशे ष अभियान सञ्चालन गरेका बे ला अनिवार्यता गरेका बखत सरकारी निर्देशनको  पालना गरिने छ ।